حواس پرتی در کودکان

همه والدین می دانند که کودکان خردسال بر اثر محرک های رقابت کننده به آسانی دچار حواس پرتی می شوند.نوپایان ممکن است فعالیتی را آغاز کنند،سپس به سوی چیز دیگری جلب شوند،و توجه خود را معطوف به ان کنند. در نتیجه متمرکز کردن توجه آنان بر روی هر کاریمنفردی برای مدت طولانی بسیار دشوار است.برعکس کودکان پیش دبستانی ممکن است بتوانند توجه خود را برای مدت طولانی تر متمرکز کنند. در یک آزمایش کودکان 3و5ساله طی مدت 58دقیقه که به تماشای برنامه تلویزیونی مشغول بودند تحت مشاهده قرار گرفتند.حواس آن ها در طی تماشای برنامه با ارایه تصاویر جذاب از طریق نشان دادن اسلاید های رنگی پرت می کردند. روی هم رفته کودکان فقط 43% از برنامه تلویزیون را تماشا کردند؛کودکان بزرگتر توجه دیداری بیشتر47%و کودکان خردسال تر توجه کمتری35%نشان دادند. فراخنای توجه کودکان در فاصله سنی سال های نخستین پیش دبستانی تا سال های نخستین دبستان افزایش چشمگیری می یابد.

[ جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 22:59 ] [ زهرا سوری ]
[ ]